Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หัวหน้าส่วนราชการ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศใช้แผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลแม่ต้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (31 ต.ค. 2560)  
การบริหารงานพัสดุ (แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง) ประจำปีงบประมาณ 2560 (14 ต.ค. 2559)  
ประกาศสอบราคาจ้าง(ประปา)ม.8 (10 มิ.ย. 2559)  
ประกาศสอบราคาจ้าง(ประปา)ม.4 (10 มิ.ย. 2559)
ประกาศสอบราคาจ้าง(ขุดลอก)ม.7 (10 มิ.ย. 2559)
ประกาศสอบราคาจ้าง(ขุดลอก)ม.3 (10 มิ.ย. 2559)
ประกาศสอบราคาจ้าง(ขุดลอก)ม.2 (10 มิ.ย. 2559)
ประกาศสอบราคาจ้าง(ขุดลอก)ม.1 (10 มิ.ย. 2559)
ประกาศสอบราคาจ้าง ม.8(ขุดลอก) (10 มิ.ย. 2559)
ประกาศราคากลางจ้างเหมาโครงการงานก่อสร้าง จำนวน 7 โครงการ (07 มิ.ย. 2559)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (12 พ.ค. 2559)
เอกสาร สอบราคาซื้อ เลขที่ ๐๐๑/๒๕๕๘ สอบราคาซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุการศึกษาศูนย์พั... (02 ก.ย. 2558)
รายละเอียดแนบท้ายรายการสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด... (02 ก.ย. 2558)
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (01 ก.ย. 2558)
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ (01 ก.ย. 2558)
การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน (01 ก.ย. 2558)
การรับชำระภาษีป้าย (01 ก.ย. 2558)
การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะ... (01 ก.ย. 2558)
การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยโรคเอดส์ (01 ก.ย. 2558)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะพือ เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี (... (12 ต.ค. 2555)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น (ห้วยนาหนองหลัก) หมู่ที่ 7 (18 เม.ย. 2561)  
ประกาศราคากลางโครงการกขุดลอกหนองเลิงทุ่ม หมู่ที่ 2 (18 เม.ย. 2561)  
ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกหนองสิม หมู่ที่ 8 (18 เม.ย. 2561)  
ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกหนองสิม หมู่ที่ 8 บ้านดงแสนตอ อำเภอตระการพืชผล จังห... (18 เม.ย. 2561)
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลสะพือ (11 ต.ค. 2560)
ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาโครงการงานก่อสร้างถนน คสล สายข้าง อบต.สะพือ (ด้านทิศตะว... (17 ส.ค. 2560)
ประกาศราคากลางโครงการงานก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 1 บ้านสงยาง (17 ส.ค. 2560)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลสะพือ จำนวน 2 โครงการ (17 ส.ค. 2560)
ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ (16 ส.ค. 2560)
ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 6 โครงการ (23 มิ.ย. 2560)
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างอง์การบริหารส่วนตำบลสะพือ 6 โครงการ (25 พ.ค. 2560)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลสะพือ จำนวน 2 โครงการ (23 มี.ค. 2560)
ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านนางิ้ว หมู่ที่ 2 (22 มี.ค. 2560)
สอบราคาจ้าง โครงการขุดลอกลำห้วยแห่ตอนล่าง พร้อมซ่อมแซมฝาย หมู่ที่5 บ้านสะพือ ตำบ... (10 ม.ค. 2560)
สอบราคาจ้าง โครงการขุดลอกลำห้วยหนองหอยพร้อมซ่อมแซมฝายกั้นน้ำ หมู่ที่ 2 บ้านนางิ้... (10 ม.ค. 2560)
ประกาศสอบราคาจ้างจัดซื้อวัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (02 ส.ค. 2556)
ประกาศสอบราคาจ้างจัดซื้อวัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (02 ส.ค. 2556)
สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (20 มิ.ย. 2555)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
Responsive image
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
วัดบูรพา (29 ก.พ. 2555)  
Responsive imageองค์การบริหารส่วนตำบลสะพือ
หมู่ที่ 8 ตำบลสะพือ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34130
โทรศัพท์ : 0-4529-8089  อีเมล์ : admin@sapue.go.th


www.sapue.go.th