Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
รายงานการติดตามแผนการดำเนินงาน
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หัวหน้าส่วนราชการ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องResponsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) (18 ก.พ. 2563)  
ประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริห... (27 ม.ค. 2563)  
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพของผู้สูงอายุ และคนพิ... (03 ม.ค. 2563)  
คำสั่งจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ (05 พ.ย. 2562)
ประกาศหลักเกณฑ์เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ( แก้ไ... (20 มิ.ย. 2562)
ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (28 พ.ค. 2562)
ขอเชิญทุกท่านร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก External Integr... (01 พ.ค. 2562)
รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562 (02 เม.ย. 2562)
ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินไตรมาส ๒ (01 เม.ย. 2562)
ประกาศรายงานผลการเบิกจ่ายเงิน ไตรมาส ๑-๒ (01 เม.ย. 2562)
ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม (29 มี.ค. 2562)
เชิญชวนพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสะพือตอบแบบสอบถามการประเมินความพึงพอใจและแรงจ... (29 มี.ค. 2562)
โครงการแข่งขันกีฬาฯ 62 (25 ก.พ. 2562)
โครงการวันเด็ก 62 (25 ก.พ. 2562)
ประกาศวิธีบริหารจัดการขยะมูลฝอย (หมู่บ้าน/ชุมชนจัดการเอง) (09 ม.ค. 2562)
ประชาสัมพันธ์ "โครงการมือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา" (20 พ.ย. 2561)
คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน อบต.สะพือ (09 พ.ย. 2561)
คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ (05 พ.ย. 2561)
คำสั่งการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ (05 พ.ย. 2561)
แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน (05 พ.ย. 2561)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

โครงการอบรมเซิงปฏิบัติการ... (16 มี.ค. 2563)  

กิจกรรมการรณรงค์ในการใช้ป... (06 ก.พ. 2563)  

กิจกรรมการรณรงค์ในการใช้ป... (06 ก.พ. 2563)  

โครงการแข่งขันกีฬาต้านภัย... (27 ม.ค. 2563)

พิธีพระราชทานพระบรมฉายาลั... (22 ม.ค. 2563)

กิจกรรมวันเด็ก 63 (13 ม.ค. 2563)

ประชาสัมพันธ์การรับเงินสง... (03 ม.ค. 2563)

ประชาสัมพันธ์รัับลงทะเบีย... (02 ต.ค. 2562)

ประชาสัมพันธ์รับลงทะเบียน... (02 ต.ค. 2562)

ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียน... (01 ต.ค. 2562)

ประสัมพันธ์รับลงทะเบียนผู... (01 ต.ค. 2562)

โครงการอบรมกลุ่มอาชีพของอ... (20 ส.ค. 2562)

โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพก... (19 ส.ค. 2562)

โครงการส่งเสริมคุณค่าภูมิ... (19 เม.ย. 2562)

ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินก... (29 มี.ค. 2562)

ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินก... (29 มี.ค. 2562)

ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะ... (05 มี.ค. 2562)

กิจกรรมกีฬาต้านภัยยาเสพติ... (25 ก.พ. 2562)

กิจกรรมวันเด็ก 62 (25 ก.พ. 2562)

กิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ (06 ก.พ. 2562)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศการตรวจสอบการรับ-การจ่ายพัสดุ และการตรวจนับพัสดุที่คงเหลือ ประจำปีงบประมา... (19 ต.ค. 2561)  
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น (ห้วยนาหนองหลัก) หมู่ที่ 7 (18 เม.ย. 2561)  
ประกาศราคากลางโครงการกขุดลอกหนองเลิงทุ่ม หมู่ที่ 2 (18 เม.ย. 2561)  
ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกหนองสิม หมู่ที่ 8 (18 เม.ย. 2561)
ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกหนองสิม หมู่ที่ 8 บ้านดงแสนตอ อำเภอตระการพืชผล จังห... (18 เม.ย. 2561)
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลสะพือ (11 ต.ค. 2560)
รายงานผลปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (01 ต.ค. 2560)
ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาโครงการงานก่อสร้างถนน คสล สายข้าง อบต.สะพือ (ด้านทิศตะว... (17 ส.ค. 2560)
ประกาศราคากลางโครงการงานก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 1 บ้านสงยาง (17 ส.ค. 2560)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลสะพือ จำนวน 2 โครงการ (17 ส.ค. 2560)
ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ (16 ส.ค. 2560)
ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 6 โครงการ (23 มิ.ย. 2560)
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างอง์การบริหารส่วนตำบลสะพือ 6 โครงการ (25 พ.ค. 2560)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลสะพือ จำนวน 2 โครงการ (23 มี.ค. 2560)
ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านนางิ้ว หมู่ที่ 2 (22 มี.ค. 2560)
สอบราคาจ้าง โครงการขุดลอกลำห้วยแห่ตอนล่าง พร้อมซ่อมแซมฝาย หมู่ที่5 บ้านสะพือ ตำบ... (10 ม.ค. 2560)
สอบราคาจ้าง โครงการขุดลอกลำห้วยหนองหอยพร้อมซ่อมแซมฝายกั้นน้ำ หมู่ที่ 2 บ้านนางิ้... (10 ม.ค. 2560)
ประกาศสอบราคาจ้างจัดซื้อวัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (02 ส.ค. 2556)
ประกาศสอบราคาจ้างจัดซื้อวัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (02 ส.ค. 2556)
สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (20 มิ.ย. 2555)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลสะพือ
หมู่ที่ 8 ตำบลสะพือ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34130
โทรศัพท์ : 0-4529-8089  อีเมล์ : admin@sapue.go.th


www.sapue.go.th