Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
รายงานการติดตามแผนการดำเนินงาน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หัวหน้าส่วนราชการ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง



Responsive image
ประชาสัมพันธ์  ปิดทำการวันหยุด

       ตามมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓  เห็นชอบกำหนดให้วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ และวันศุกร์ที่  ๒๐ พฤศจิกายน  ๒๕๖๓  
และวันศุกร์ที่  ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ องค์การบริหารส่วนตำบลสะพือปิดทำการในวันดังกล่าว

        จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน


 
 
 


 
รำถวายมือพิธีบวงสรวงและสดุดีวีรกรรมพระประทุมวรราชสุริยวงษ์ (เจ้าคำผง) (10 พ.ย. 2563)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำสะพือ เรื่อง ปิดทำการ (09 พ.ย. 2563)  
คำสั่ง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในองค์การบริหารส่วนตำบลสะพือ (03 พ.ย. 2563)  
แผนการตรวจสอบภายใน ปี 63 (03 พ.ย. 2563)
รายงานควบคุมภายใน ปี 63 (2) (03 พ.ย. 2563)
รายงานควบคุมภายใน ปี 63 (03 พ.ย. 2563)
ประกาศการบริหารพัสดุ(แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง)ประจำปีงบประมาณ 2564 (12 ต.ค. 2563)
ประกาศตรวจสอบการรับ-จ่ายพัสดุและตรวจนับพัสดุที่คงเหลือ ปี2563 (12 ต.ค. 2563)
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (28 ก.ย. 2563)
แจ้งประชาสัมพันธ์การโอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ย... (17 ก.ย. 2563)
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (06 ส.ค. 2563)
ประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (03 ส.ค. 2563)
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ (29 ก.ค. 2563)
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองเลิงทุ่ม ม.2 (22 ก.ค. 2563)
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ่อแก้ง ม.5 (22 ก.ค. 2563)
การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์(เรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเร... (20 ก.ค. 2563)
คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ (20 ก.ค. 2563)
ประกาศแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) (20 ก.ค. 2563)
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) (20 ก.ค. 2563)
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลสะพือ (16 ก.ค. 2563)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

โครงการฝึกอบรมชุดปฎิบัติก... (22 ส.ค. 2563)  

ขั้นตอนการจัดเก็บภาษีที่ด... (24 ก.ค. 2563)  

โครงการชุมชนสะอาดปราศจากย... (02 ก.ค. 2563)  

การดำเนินโครงการสัตว์ปลอด... (12 มิ.ย. 2563)

ตารางกำหนดการฉีดวัคซีนป้อ... (29 พ.ค. 2563)

โครงการอบรมเซิงปฏิบัติการ... (16 มี.ค. 2563)

กิจกรรมการรณรงค์ในการใช้ป... (06 ก.พ. 2563)

กิจกรรมการรณรงค์ในการใช้ป... (06 ก.พ. 2563)

โครงการแข่งขันกีฬาต้านภัย... (27 ม.ค. 2563)

พิธีพระราชทานพระบรมฉายาลั... (22 ม.ค. 2563)

กิจกรรมวันเด็ก 63 (13 ม.ค. 2563)

ประชาสัมพันธ์การรับเงินสง... (03 ม.ค. 2563)

ประชาสัมพันธ์รัับลงทะเบีย... (02 ต.ค. 2562)

ประชาสัมพันธ์รับลงทะเบียน... (02 ต.ค. 2562)

ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียน... (01 ต.ค. 2562)

ประสัมพันธ์รับลงทะเบียนผู... (01 ต.ค. 2562)

โครงการอบรมกลุ่มอาชีพของอ... (20 ส.ค. 2562)

โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพก... (19 ส.ค. 2562)

โครงการส่งเสริมคุณค่าภูมิ... (19 เม.ย. 2562)

ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินก... (29 มี.ค. 2562)
Responsive image
ประกาศราคากลางโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ถนนสายบ้านนางิ้ว - ตำบลเซเป็ด หมู่ที่ 2 ตำบลสะพือ
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างคสล.ถนนสายบ่อแก้ง ม.5 (14 ก.ค. 2563)  
ประกาศราคากลาง คสล.ถนนสายหนองเลิงทุ่ม ม.2 (14 ก.ค. 2563)  
ประกาศราคากลางโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ถนนสายบ้านนางิ้ว-ตำบลเซเป็ด... (31 มี.ค. 2563)  
ประกาศการตรวจสอบการรับ-การจ่ายพัสดุ และการตรวจนับพัสดุที่คงเหลือ ประจำปีงบประมา... (19 ต.ค. 2561)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น (ห้วยนาหนองหลัก) หมู่ที่ 7 (18 เม.ย. 2561)
ประกาศราคากลางโครงการกขุดลอกหนองเลิงทุ่ม หมู่ที่ 2 (18 เม.ย. 2561)
ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกหนองสิม หมู่ที่ 8 (18 เม.ย. 2561)
ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกหนองสิม หมู่ที่ 8 บ้านดงแสนตอ อำเภอตระการพืชผล จังห... (18 เม.ย. 2561)
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลสะพือ (11 ต.ค. 2560)
รายงานผลปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (01 ต.ค. 2560)
ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาโครงการงานก่อสร้างถนน คสล สายข้าง อบต.สะพือ (ด้านทิศตะว... (17 ส.ค. 2560)
ประกาศราคากลางโครงการงานก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 1 บ้านสงยาง (17 ส.ค. 2560)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลสะพือ จำนวน 2 โครงการ (17 ส.ค. 2560)
ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ (16 ส.ค. 2560)
ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 6 โครงการ (23 มิ.ย. 2560)
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างอง์การบริหารส่วนตำบลสะพือ 6 โครงการ (25 พ.ค. 2560)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลสะพือ จำนวน 2 โครงการ (23 มี.ค. 2560)
ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านนางิ้ว หมู่ที่ 2 (22 มี.ค. 2560)
สอบราคาจ้าง โครงการขุดลอกลำห้วยแห่ตอนล่าง พร้อมซ่อมแซมฝาย หมู่ที่5 บ้านสะพือ ตำบ... (10 ม.ค. 2560)
สอบราคาจ้าง โครงการขุดลอกลำห้วยหนองหอยพร้อมซ่อมแซมฝายกั้นน้ำ หมู่ที่ 2 บ้านนางิ้... (10 ม.ค. 2560)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลสะพือ
หมู่ที่ 8 ตำบลสะพือ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34130
โทรศัพท์ : 0-4529-591  อีเมล์ : admin@sapue.go.th


www.sapue.go.th