Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
รายงานการติดตามแผนการดำเนินงาน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หัวหน้าส่วนราชการ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพทั่วไป
สภาพทั่วไป

ที่ตั้งและขนาด
     องค์การบริหารส่วนตำบลสะพือ เป็นองค์การบริหารส่วนตำบล 1 ใน 22 องค์การบริหารส่วนตำบลของอำเภอตระการพืชผล ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยและมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2539 และที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสะพือ ตั้งอยู่ที่บ้านดงแสนตอ หมู่ที่ 8
     องค์การบริหารส่วนตำบลสะพือ มีเนื้อที่ทั้งหมด 22 .22 ตารางกิโลเมตร หรือ 13,890.25 ไร่ อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอตระการพืชผล ประมาณ 16 กิโลเมตร และศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานีทางทิศเหนือ ประมาณ 55 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครโดยทางรถไฟ 680 กิโลเมตร โดยทางรถยนต์ 630 กิโลเมตร

อาณาเขต
     องค์การบริหารส่วนตำบลสะพือ มีอาณาเขตติดต่อกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ต่าง ๆ ดังนี้
ทิศเหนือ
ทิศใต้
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน,นาพิน อำเภอตระการพืชผล
พื้นที่ตำบลตระการ อำเภอตระการพืชผล
พื้นที่ตำบลโคกจานและตำบลห้วยฝ้ายฯ อำเภอตระการพืชผล
พื้นที่ตำบลนาพินและตำบลเซเป็ด อำเภอตระการพืชผล
เนื้อที่
     องค์การบริหารส่วนตำบลสะพือ มีเนื้อที่ทั้งหมด 22.22 ตารางกิโลเมตร หรือ 13,890.25 ไร่ แยกเป็น แต่ละหมู่บ้านได้ดังนี้
หมู่ที่ 1 บ้านสงยาง
หมู่ที่ 2 บ้านนางิ้ว
หมู่ที่ 3 บ้านแดง
หมู่ที่ 4 บ้านสะพือ
หมู่ที่ 5 บ้านสะพือ
หมู่ที่ 6 บ้านสะพือ
หมู่ที่ 7 บ้านสะพือ
หมู่ที่ 8 บ้านดงแสนตอ
จำนวน 1,736.25 ไร่
จำนวน 2,324 ไร่
จำนวน 868 ไร่
จำนวน 2,304 ไร่
จำนวน 1,308 ไร่
จำนวน 1,100 ไร่
จำนวน 1,736 ไร่
จำนวน 2,314 ไร่
 
ลักษณะภูมิประเทศ
     ลักษณะภูมิประเทศขององค์การบริหารส่วนตำบลสะพือ เป็นที่ราบสูงและอากาศค่อนข้างแห้งแล้ง

เขตการปกครอง
     องค์การบริหารส่วนตำบลสะพือ มีจำนวนหมู่บ้านที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเต็มทั้งหมู่บ้าน จำนวน 8 หมู่บ้าน ดังนี้
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ชื่อผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชน หมายเหตุ
1 บ้านสงยาง นายสนาม ลำงาม ผู้ใหญ่บ้าน
2 บ้านนางิ้ว นายบัวกรรณ์ ชอบเสียง ผู้ใหญ่บ้าน
3 บ้านแดง นายวิจิตร ขันแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน
4 บ้านสะพือ นายสารกิจ ไขแสง ผู้ใหญ่บ้าน
5 บ้านสะพือ นายธวัช ทองศรี ผู้ใหญ่บ้าน
6 บ้านสะพือ นายสุนี พรมคุณ กำนันตำบล
7 บ้านสะพือ นายเกรียงไกร หาระสาร ผู้ใหญ่บ้าน
8 บ้านดงแสนตอ นายอานัติ ศุภกิจ ผู้ใหญ่บ้าน


องค์การบริหารส่วนตำบลสะพือ
หมู่ที่ 8 ตำบลสะพือ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34130
โทรศัพท์ : 0-4529-591  อีเมล์ : admin@sapue.go.th


www.sapue.go.th