Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
รายงานการติดตามแผนการดำเนินงาน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หัวหน้าส่วนราชการ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพสังคม
สภาพสังคม

สถาบันและองค์กรทางศาสนา
- วัด / สำนักสงฆ์ 7 แห่ง
วัดโพนไพร  
     วัดโพนไพร ตั้งอยู่บ้านสงยาง หมู่ที่ ๑ ต.สะพือ อ.ตระการ จ.อุบลราชธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย เจ้าอาวาสคนปัจจุบัน พระครูภัทรสังฆกิจ
วัดฉิมพลี 
     วัดฉิมพลี ตั้งอยู่บ้านนางิ้ว หมู่ที่ ๒ ต.สะพือ อ.ตระการ จ.อุบลราชธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย เจ้าอาวาสคนปัจจุบัน พระครูประภากรวิมล (เจ้าคณะตำบลสะพือ)
วัดสังฆนิวาส 
     วัดสังฆนิวาส ตั้งอยู่บ้านแดง หมู่ที่ ๒ ต.สะพือ อ.ตระการ จ.อุบลราชธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย เจ้าอาวาสคนปัจจุบัน พระครูภัทรสังฆกิจ
วัดสิงหาญ
     วัดสิงหาญ ตั้งอยู่บ้านสะพือ หมู่ ๔ ต.สะพือ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย วัดนี้ตั้งขึ้น พ.ศ. ๒๓๔๕ มีพื้นที่วัด ๖ ไร่ ๒ งาน ๙๑ ตารางวา
วัดศรีชมพู
     วัดศรีชมพู ตั้งอยู่บ้านสะพือ หมู่ที่ ๕ ต.สะพือ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี สังกัดคณะสงฆ์หมานิกาย ที่ดินตั้งจัดมีเนื้อที่ ๙ ไร่ ๑ งาน ๘๐ ตาราง ตั้งเมื่อปี พ.ศ. ๒๒๔๕
วัดบูรพา
     วัดบูรพา ตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๓๒๐ ได้รับพระราชทานวิสุงคามเสมา พ.ศ. ๒๕๑๐ เขตวิสุงคามเสมา ๑๐ x ๒๐ ม. ตั้งอยู่บ้านสะพือ หมู่ที่ ๖ และ หมู่ที่ ๘ ต.สะพือ อ.ตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีเนื้อที่ ๑๓ ไร่ ๓ งาน ๑๕ ตารางวา
วัดทุ่งศรีทวีผล
     วัดทุ่งศรี ตั้งอยู่บ้านสะพือ หมู่ที่ ๗ ต.สะพือ อ.ตระการ จ.อุบลราชธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๙ ไร่ ๑ งาน ๑๗ ตารางวา

ประชากร
     องค์การบริหารส่วนตำบลสะพือ มีประชากรทั้งสิ้น จำนวน 4,950 คน โดยแยกเป็น ชาย จำนวน 2,474 คน แยกเป็นหญิง จำนวน 2,476 คน โดยแยกเป็นหมู่บ้านต่างๆ ดังนี้
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จำนวนประชากร รวม จำนวนครัวเรือน
ชาย หญิง
1 บ้านสงยาง 270 266 536 126 คร.
2 บ้านนางิ้ว 400 374 774 188 คร.
3 บ้านแดง 153 149 302 68 คร.
4 บ้านสะพือ 423 460 883 230 คร.
5 บ้านสะพือ 311 317 628 156 คร.
6 บ้านสะพือ 266 225 491 115 คร.
7 บ้านสะพือ 278 294 572 154 คร.
8 บ้านดงแสนตอ 373 391 764 209 คร.
  รวม 2,474 2,476  4,950 1,246 คร.

การศึกษา
     องค์การบริหารส่วนตำบลสะพือ มีสถานศึกษา/แหล่งที่ให้ความรู้กับเด็กนักเรียน จำนวน 7 แห่ง ดังนี้
1. โรงเรียนบ้านสงยาง
2. โรงเรียนบ้านนางิ้ว
3. โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ
4. โรงเรียนสะพือวิทยาคาร
5. ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดโพนไพร
6. ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดฉิมพลี
7. ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดบูรพา
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 1 เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษา (อ.1-ป.6)
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 2 เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษา (อ.1-ป.6)
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 7 เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษา (อ.1-ป.6)
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 8 เปิดสอนระดับชั้น ม.ต้น ถึงชั้น ม.ปลาย (ม.1-ม.6 )
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 1 บ้านสงยาง
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 2 บ้านนางิ้ว
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 6 บ้านสะพือ


องค์การบริหารส่วนตำบลสะพือ
หมู่ที่ 8 ตำบลสะพือ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34130
โทรศัพท์ : 0-4529-591  อีเมล์ : admin@sapue.go.th


www.sapue.go.th