Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
รายงานการติดตามแผนการดำเนินงาน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หัวหน้าส่วนราชการ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาด้านการคมนาคม
     แนวทางที่ 1 ก่อสร้างปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ
     แนวทางที่ 2 พัฒนาระบบจราจร/ไฟฟ้า/โทรศัพท์
   
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาด้านเศรษฐกิจ
     แนวทางที่ 1 พัฒนาส่งเสริมอาชีพ
  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาด้านสังคม
     แนวทางที่ 1 พัฒนาสวัสดิการสังคม/สังคมสงเคราะห์/ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาด้านการเมืองการบริหารจัดการ
      แนวทางที่ 1 พัฒนาส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน
   
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
     แนวทางที่ 1 พัฒนาการศึกษา
     แนวทางที่ 2 พัฒนาวัฒนธรรมประเพณี
   
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาด้านแหล่งน้ำ
     แนวทางที่ 1 พัฒนาแหล่งน้ำอุปโภค/บริโภค /น้ำเพื่อการเกษตร
  
ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาด้านสาธารณสุข
     แนวทางที่ 1 พัฒนาสุขภาพและการป้องกันโรค
   
ยุทธศาสตร์ที่ 8 พัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว
     แนวทางที่ 1 พัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว


องค์การบริหารส่วนตำบลสะพือ
หมู่ที่ 8 ตำบลสะพือ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34130
โทรศัพท์ : 0-4529-591  อีเมล์ : admin@sapue.go.th


www.sapue.go.th