Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
รายงานการติดตามแผนการดำเนินงาน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หัวหน้าส่วนราชการ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สถานะการคลัง/งบประมาณ
สถานการณ์คลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสะพือ
         1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
                    ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนตำบลสะพือมีสถานะการเงิน ดังนี้
                    1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน        54,158,999.80 บาท
                    1.2 เงินสะสม  จำนวน    29,926,823.85 บาท
                    1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 12,648,548.86 บาท
                    1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม  0.00 บาท
                    1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท
                    1.6 เงินกู้คงค้าง  จำนวน  0.00 บาท
          2.การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563
          (1) รายรับจริง จำนวน 23,776,708.07 บาท ประกอบด้วย
          หมวดภาษีอากร                                         จำนวน            2,328.00         บาท
          หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต          จำนวน            41,042.70       บาท
          หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                              จำนวน            66,400.00       บาท
          หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์      จำนวน                    0.00       บาท
          หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                                   จำนวน            637,997.00     บาท
          หมวดรายได้จากทุน                                     จำนวน                      0.00     บาท
          หมวดภาษีจัดสรร                                        จำนวน            9,188,173.37   บาท
          หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                                 จำนวน            13,840,767.00 บาท
          (2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยรุบุวัตถุประสงค์ จำนวน 99,411.03 บาท
          (3) รายจ่ายจริง จำนวน 17,250,906.56 บาท ประกอบด้วย
                    งบกลาง                                         จำนวน            6,338,522.80   บาท
                    งบบุคลากร                                     จำนวน            6,441,046.44   บาท
                    งบดำเนินงาน                                  จำนวน            3,426,265.72   บาท
                    งบลงทุน                                        จำนวน               176,400.00   บาท
                    งบรายจ่ายอื่น                                  จำนวน                        0.00  บาท
                    งบเงินอุดหนุน                                  จำนวน              868,671.00   บาท
          (4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน  90,494.36  บาท
          (5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน  116,540  บาท
          (6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท
          (7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลสะพือ
หมู่ที่ 8 ตำบลสะพือ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34130
โทรศัพท์ : 0-4529-591  อีเมล์ : admin@sapue.go.th


www.sapue.go.th