Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
รายงานการติดตามแผนการดำเนินงาน
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หัวหน้าส่วนราชการ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
03 ม.ค. 2563 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.สะพือ ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพของผู้สูงอายุ และคนพิการ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๓ – กันยายน ๒๕๖๓
05 พ.ย. 2562 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.สะพือ คำสั่งจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
20 มิ.ย. 2562 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.สะพือ ประกาศหลักเกณฑ์เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ( แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที ๒ ) พ.ศ. ๒๕๕๘
28 พ.ค. 2562 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.สะพือ ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
01 พ.ค. 2562 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.สะพือ ขอเชิญทุกท่านร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก External Integrity and Transparency Assessment (EIT) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององคืกรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
02 เม.ย. 2562 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.สะพือ รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562
01 เม.ย. 2562 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.สะพือ ประกาศรายงานผลการเบิกจ่ายเงิน ไตรมาส ๑-๒
01 เม.ย. 2562 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.สะพือ ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินไตรมาส ๒
29 มี.ค. 2562 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.สะพือ เชิญชวนพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสะพือตอบแบบสอบถามการประเมินความพึงพอใจและแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
29 มี.ค. 2562 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.สะพือ ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลสะพือ
หมู่ที่ 8 ตำบลสะพือ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34130
โทรศัพท์ : 0-4529-8089  อีเมล์ : admin@sapue.go.th


www.sapue.go.th