Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
รายงานการติดตามแผนการดำเนินงาน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หัวหน้าส่วนราชการ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สมาชิกสภา
Responsive image
Responsive image
นายเกียรติภูมิ พลศักดิ์
ประธานสภา อบต.สะพือ
Responsive image
Responsive image
นายไสว เจริญรอย
รองประธานสภา อบต.สะพือ
Responsive image
Responsive image
นางยุพิน บรรพตาธิ
เลขานุการสภา
Responsive image
นายสมร ใจตรง
สมาชิก อบต.หมู่ 1
Responsive image
นายพงศกร งามสนิท
สมาชิก อบต.หมู่ 2
Responsive image
นายสมพงค์ รูปพรรณ
สมาชิก อบต.หมู่ 3
Responsive image
นางดอกจันทร์ สิงสีทา
สมาชิก อบต.หมู่ 3
Responsive image
นายฤทธี ประชุมรักษ์
สมาชิก อบต.หมู่ 4
Responsive image
นายตรงใจ รูปสงค์
สมาชิก อบต.หมู่ 4
Responsive image
นายประยงค์ ลุนพรม
สมาชิก อบต.หมู่ 5
Responsive image
นายรังศรี อุณะวงศ์
สมาชิก อบต.หมู่ 5
Responsive image
นางยุพิน บรรพตาธิ
สมาชิก อบต.หมู่ 6
Responsive image
นายอนันต์ ฉวีรักษ์
สมาชิก อบต.หมู่ 6
Responsive image
นางยุภาวดี สมหมาย
สมาชิก อบต.หมู่ 7
Responsive image
นายเสาร์ ไชยสัตย์
สมาชิก อบต.หมู่ 7
Responsive image
นายชุมพร ทองเกลี้ยง
สมาชิก อบต. หมู่ 8
Responsive image
นายดนตรี บุญมา
สมาชิก อบต.หมู่ 8
Responsive image

องค์การบริหารส่วนตำบลสะพือ
หมู่ที่ 8 ตำบลสะพือ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34130
โทรศัพท์ : 0-4529-591  อีเมล์ : admin@sapue.go.th


www.sapue.go.th