Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
รายงานการติดตามแผนการดำเนินงาน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หัวหน้าส่วนราชการ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กองการศึกษา
Responsive image
Responsive image
นายธนกฤต ศุภลักษณ์
รองปลัด อบต.รักษาการราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
Responsive image
Responsive image
นางทิพวรรณ ลุนพรม
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
Responsive image
Responsive image
นางยุพาพร สุวะจันทร์
ครูผู้ดูแลเด็ก รักษาการ หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
Responsive image
นางนุศรา สาริตร
ครูผู้ดูแลเด็ก รักษาการ หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
Responsive image
นางพรทิพย์ สุวรรณกูฎ
ครูผู้ดูแลเด็ก รักษาการ หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
Responsive image
น.ส.ประภัสสร แก้วกลึงกลม
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
Responsive image
นางสุรัตดาภรณ์ รัชพันธ์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
Responsive image
นางสาคร วัฒนราษฎร์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
Responsive image
น.ส.สุจิตรา สมหมาย
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
Responsive image
นางหนูนา ทวีสุข
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
Responsive image
นางหนูพิศ บุญเนตร
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
Responsive image
นางทัย ทองหลอม
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
Responsive image
นางกิ่ง บริบูรณ์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
Responsive image
นางบรรเพ็ญ ซื่อตรง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image

องค์การบริหารส่วนตำบลสะพือ
หมู่ที่ 8 ตำบลสะพือ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34130
โทรศัพท์ : 0-4529-591  อีเมล์ : admin@sapue.go.th


www.sapue.go.th