ปรับปรุงล่าสุด 28 มี.ค. 2022 08:21:41 1,297

ข้อมูลสภาพทั่วไป

 

สภาพทั่วไป

ที่ตั้งและขนาด

     องค์การบริหารส่วนตำบลสะพือ เป็นองค์การบริหารส่วนตำบล 1 ใน 22 องค์การบริหารส่วนตำบลของอำเภอตระการพืชผล ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยและมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2539 และที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสะพือ ตั้งอยู่ที่บ้านดงแสนตอ หมู่ที่ 8
     องค์การบริหารส่วนตำบลสะพือ มีเนื้อที่ทั้งหมด 22 .22 ตารางกิโลเมตร หรือ 13,890.25 ไร่ อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอตระการพืชผล ประมาณ 16 กิโลเมตร และศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานีทางทิศเหนือ ประมาณ 55 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครโดยทางรถไฟ 680 กิโลเมตร โดยทางรถยนต์ 630 กิโลเมตร


อาณาเขต
     องค์การบริหารส่วนตำบลสะพือ มีอาณาเขตติดต่อกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ต่าง ๆ ดังนี้

ทิศเหนือ
ทิศใต้
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน,นาพิน อำเภอตระการพืชผล
พื้นที่ตำบลตระการ อำเภอตระการพืชผล
พื้นที่ตำบลโคกจานและตำบลห้วยฝ้ายฯ อำเภอตระการพืชผล
พื้นที่ตำบลนาพินและตำบลเซเป็ด อำเภอตระการพืชผล

เนื้อที่
     องค์การบริหารส่วนตำบลสะพือ มีเนื้อที่ทั้งหมด 22.22 ตารางกิโลเมตร หรือ 13,890.25 ไร่ แยกเป็น แต่ละหมู่บ้านได้ดังนี้

หมู่ที่ 1 บ้านสงยาง
หมู่ที่ 2 บ้านนางิ้ว
หมู่ที่ 3 บ้านแดง
หมู่ที่ 4 บ้านสะพือ
หมู่ที่ 5 บ้านสะพือ
หมู่ที่ 6 บ้านสะพือ
หมู่ที่ 7 บ้านสะพือ
หมู่ที่ 8 บ้านดงแสนตอ    
จำนวน 1,736.25 ไร่
จำนวน 2,324 ไร่
จำนวน 868 ไร่
จำนวน 2,304 ไร่
จำนวน 1,308 ไร่
จำนวน 1,100 ไร่
จำนวน 1,736 ไร่
จำนวน 2,314 ไร่

 
ลักษณะภูมิประเทศ
     ลักษณะภูมิประเทศขององค์การบริหารส่วนตำบลสะพือ เป็นที่ราบสูงและอากาศค่อนข้างแห้งแล้ง

เขตการปกครอง
     องค์การบริหารส่วนตำบลสะพือ มีจำนวนหมู่บ้านที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเต็มทั้งหมู่บ้าน จำนวน 8 หมู่บ้าน ดังนี้

หมู่ที่  ชื่อหมู่บ้าน ชื่อผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชน หมายเหตุ
1 บ้านสงยาง นายกล้าหาญ  ขันแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน
2 บ้านนางิ้ว  นายบัวกรรณ์ ชอบเสียง   ผู้ใหญ่บ้าน
3 บ้านแดง นายดอกจันทร์  สิงสีทา ผู้ใหญ่บ้าน
4 บ้านสะพือ นายสารกิจ ไขแสง ผู้ใหญ่บ้าน
5 บ้านสะพือ นายจิระศักดิ์  วัฒนาราษฎร์ ผู้ใหญ่บ้าน
6 บ้านสะพือ นายแสงสุรีย์  พรมคุณ ผู้ใหญ่บ้าน
7 บ้านสะพือ นายเกรียงไกร หาระสาร กำนันตำบลสะพือ
8  บ้านดงแสนตอ   นายพิชา  จำปาป่า ผู้ใหญ่บ้าน

 

ทรัพยากรในพื้นที่
1.  แหล่งน้ำธรรมชาติ
     - ลำน้ำ,ลำห้วย 7 สาย
     - บึง,หนองและอื่น ๆ 6 แห่ง
   
2. แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
     - ฝาย 4 แห่ง
     - บ่อน้ำตื้น 30 แห่ง
     - บ่อโยก 8 แห่ง
     - ประปา 4 แห่ง
     - สระน้ำ 14 แห่ง