ปรับปรุงล่าสุด 29 มี.ค. 2022 02:11:12 183

 

ข้อมูลด้านการศึกษา

ข้อมูล ณ ปัจจุบัน

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล 3 แห่ง
          - จำนวนครูผู้ดูแลเด็ก 4 คน
          - จำนวนผู้ดูแลเด็ก 7 คน
          - จำนวนนักเรียน 135 คน
2. โรงเรียนสังกัด สพฐ. ในพื้นที่ อบต.สะพือ  
    2.1 ระดับก่อนประถมศึกษา 3 แห่ง
          - จำนวนครู 13 คน
          - จำนวนนักเรียน 310 คน
    2.2 ระดับมัธยมศึกษา  
          - จำนวนครู 34 คน
          - จำนวนนักเรียน 341 คน