วัดบูรพา

12 ก.พ. 2022 04:07:13 แหล่งท่องเที่ยว/สถานที่สำคัญ อบต.สะพือ 220

 

วัดบูรพา

     วัดบูรพา ตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๓๒๐ ได้รับพระราชทานวิสุงคามเสมา พ.ศ. ๒๕๑๐ เขตวิสุงคามเสมา ๑๐ x ๒๐ ม. ตั้งอยู่บ้านสะพือ หมู่ที่ ๖ และ หมู่ที่ ๘ ต.สะพือ อ.ตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีเนื้อที่ ๑๓ ไร่ ๓ งาน ๑๕ ตารางวา

อาณาเขต
     ทิศเหนือ ติดกับชุมชน หมู่ที่ ๖ บ้านสะพือ
     ทิศใต้ จดถนนสาธารณะ
     ทิศตะวันออก ติดกับชุมชน หมู่ที่ ๘ บ้านสะพือ
     ทิศตะวันตก ติดกับชุมชน หมู่ที่ ๖ บ้านสะพือ
การบริหารการปกครอง
     มีเจ้าอาวาสตามที่ทราบ คือ

๑. พระหงส์
๒. พระพูล
๓. พระพิมพ์
๔. พระสุพา
๕. พระแก้ว
๖. พระลี
๗. พระเหลือง
๘. พระบัวศรี
๙. พระบุญจันทร์
๑๐. พระครูพิศาลสังฆกิจ (หลวงปู่โทน)
๑๑. พระครูสถิตบูรพาภิวัฒน์
พ.ศ. ๒๓๗๐ - ๒๓๙๐
พ.ศ. ๒๓๙๐ - ๒๔๒๐
พ.ศ. ๒๔๒๐ - ๒๔๓๐
พ.ศ. ๒๔๓๐ - ๒๔๔๕
พ.ศ. ๒๔๔๕ - ๒๔๖๐
พ.ศ. ๒๔๖๐ - ๒๔๖๙
พ.ศ. ๒๔๖๙ - ๒๔๗๕
พ.ศ. ๒๔๗๕ - ๒๔๘๐
พ.ศ. ๒๔๘๐ - ๒๔๘๕
พ.ศ. ๒๔๙๒ - ๒๕๓๒
พ.ศ. ๒๕๓๒ – ปัจจุบัน
TOP