รับโอน(ย้าย)ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทเดียวกันและเป็นผู้ดำรงตำแหน่งประเภทระดับ ตามาตรฐานกำหนด ตำแหน่งเดียวกันกับตำแหน่งว่าง

รับโอน(ย้าย)ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทเดียวกันและเป็นผู้ดำรงตำแหน่งประเภทระดับ ตามาตรฐานกำหนด ตำแหน่งเดียวกันกับตำแหน่งว่าง

15 มิ.ย. 2022 10:00:00 รับสมัครงาน/โอน/ย้าย อบต.สะพือ 220

TOP