องค์การบริหารส่วนตำบลสะพือ
 • ขอเชิญชวนเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564
 • รับโอน(ย้าย)ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทเดียวกันและเป็นผู้ดำรงตำแหน่งประเภทระดับ ตามาตรฐานกำหนด ตำแหน่งเดียวกันกับตำแหน่งว่าง
 • รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2564
 • รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2564
 • รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2564
 • รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564
 • รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564
 • รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2
 • รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2564
 • ให้รองปลัด อบต. รักษาราชการแทนปลัด
 • -

  เอกสารประกาศภาษาอังกฤษ
   
   

  อำนาจหน้าที่
  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนปฏิบัติการประจำปี

  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รายไตรมาส
  • รายงานแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน
    
  • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 

  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี

                      
             ข่าวสาร อบต.สะพือ

  ข่าวสาร

  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง e-GP

  ไม่พบผลลัพธ์
  ไม่พบผลลัพธ์
  ไม่พบผลลัพธ์
  แสดง 1 ถึง 20 จาก 58 ผลลัพธ์
  ไม่พบผลลัพธ์
  ไม่พบผลลัพธ์

  หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  แสดง 1 ถึง 5 จาก 33 ผลลัพธ์
  #หนังสือราชการ สถ.หน่วยงานเลขที่หนังสือหนังสือลงวันที่วันที่ลงเว็บไซต์
  1ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณค่าอาหารกลางวันให้ผู้ปกครองในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปีการศึกษา 2563-2564
  กศ.มท 0816.2/ว456027/06/256529/06/2565
  2การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 4
  [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [เอกสาร file word]
  สน.คท.มท 0808.2/7824-784728/06/256529/06/2565
  3การจัดเวที (สานพลัง สร้างนวัตกรรม สู่สุขภาวะชุมชนที่ยั่งยืน)
  [เอกสารแนบ 1] [เอกสารแนบ 2] [เอกสารแนบ 3] [word]
  กพส.มท 0810.6/ว196329/06/256529/06/2565
  4เชิญชวนเสนอชื่อและผลงานเข้ารับการพิจารณารางวัลคุณธรรมอวอร์ด ปี 2564 ประเภทสื่อ ประเภทบุคคล และประเภทชุมชนและองค์กร
  [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [เอกสาร file word]
  กม.มท 0804.6/ว196529/06/256529/06/2565
  5ขอเชิญเข้าร่วมศึกษาดูงานด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัยในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  กศ.มท 0816.4/773528/06/256529/06/2565

  กิจกรรม อบต.สะพือ

  ผลิตภัณฑ์ในตำบล

  ไม่พบผลลัพธ์

  บริการประชาชน

  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
   ไม่พบผลลัพธ์

  ปฏิทินงาน

  หนังสือ/วารสาร/เอกสาร อิเล็กทรอนิกส์

  คลังความรู้

  ลิงก์ที่น่าสนใจ


  TOP