องค์การบริหารส่วนตำบลสะพือ
 • ขอเชิญชวนเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564
 • รับโอน(ย้าย)ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทเดียวกันและเป็นผู้ดำรงตำแหน่งประเภทระดับ ตามาตรฐานกำหนด ตำแหน่งเดียวกันกับตำแหน่งว่าง
 • รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2564
 • รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2564
 • รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2564
 • รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564
 • รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564
 • รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2
 • รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2564
 • ให้รองปลัด อบต. รักษาราชการแทนปลัด
 • -

  เอกสารประกาศภาษาอังกฤษ
   
   

  อำนาจหน้าที่
  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนปฏิบัติการประจำปี

  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รายไตรมาส
  • รายงานแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน
    
  • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 

  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี

                      
             ข่าวสาร อบต.สะพือ

  ข่าวสาร

  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง e-GP

  ไม่พบผลลัพธ์
  ไม่พบผลลัพธ์
  ไม่พบผลลัพธ์
  แสดง 1 ถึง 20 จาก 58 ผลลัพธ์
  ไม่พบผลลัพธ์
  ไม่พบผลลัพธ์

  กิจกรรม อบต.สะพือ

  ผลิตภัณฑ์ในตำบล

  ไม่พบผลลัพธ์

  บริการประชาชน

  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
   ไม่พบผลลัพธ์

  ปฏิทินงาน

  หนังสือ/วารสาร/เอกสาร อิเล็กทรอนิกส์

  คลังความรู้

  ลิงก์ที่น่าสนใจ


  TOP