ปรับปรุงล่าสุด 2 มี.ค. 2022 08:40:51 850

วิสัยทัศน์และพันธกิจวิสัยทัศน์ (Vision)
     องค์การบริหารส่วนตำบลสะพือ ได้กำหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้
     “ ตำบลน่าอยู่  ตำบลแห่งการพัฒนา  สืบสานภูมิปัญญา  เน้นนำพาการมีส่วนร่วม  ”  

 

พันธกิจ(Mission)
     องค์การบริหารส่วนตำบลสะพือมีภารกิจที่ต้องดำเนินการเพื่อรองรับนโยบายของรัฐบาล เช่น นโยบายการรองรับการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น นโยบายเศรษฐกิจชุมชน รวมถึงนโยบายการปฏิรูประบบราชการและ ฯลฯ ซึ่งในปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลสะพือ มีศักยภาพในการบริหารจัดการทั้งภายในองค์กร และภายนอกองค์กร อย่างมีประสิทธิภาพ