ปรับปรุงล่าสุด 29 มี.ค. 2022 02:13:22 103

 

การบริการขั้นพื้นฐาน

1. การคมนาคมขนส่ง
       มีเส้นทางคมนาคมที่สำคัญ คือ เส้นทางอุบล - ตระการ เชื่อมระหว่างอำเภอดอนมดแดงจังหวัดอุบลราชธานี และตำบลสะพือ และยังมีทางคมนาคมที่เป็นถนนลาดยางคอนกรีต ถนนลงหินลูกรัง เชื่อมระหว่างหมู่บ้านและตำบลอื่น ๆ ซึ่งมีผิวจราจรไม่กว้าง ดังมีราบละเอีดยด ต่อไปนี้

       1.1 การขนส่งในเชตตำบลของสะพือ การเดินทางของราษฎรโดยเส้นทางปกติที่นิยมใช้จากหมู่บ้าน ยานพหนะที่ยืมใช้ รถมอเตอร์ไซต์ , รถประจำทาง , รถปิกอัพ ,รถจักรยาน ตามลำดับ มีถนนลาดยาง 1 หมู่บ้าน ถนนคอนกรีตเกือบทุกหมู่บ้าน และถนนลูดชกรัวทั้ง 8 หมู่บ้าน

       1.2 การเดินทางของราษฎรโดยเส้นทางปกติที่นิยมใช้จากหมู่บ้าน ถึงที่ว่าการอำเภอตระการพืชผล โดยใช้จักรยานยนตร์ใช้ระยะทาง 15 กิโกเมตร รถประจำทาง 15 กิโลเมตร รถปิคอัพ 15 กิโลเมตร

        1.3 การเดินทางของราษฎรโดยเส้นทางปกติที่นิยมใช้จากหมู่บ้านถึงศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี โดยใช้รถจักรยานยนต์ใช้ระยะทาง 50 กิโลเมตร รถประจำทาง 55 กิโลเมตร รถปิคอัพ 50 กิโลเมตร

2. การไฟฟ้า

         การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น 100 เปอร์เซนต์ ปัญหาคือไฟฟ้าส่องสว่างทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถดำเนินการครอบคลุมพื้นที่ได้ทั้งหมด เนื่องจากพื้นที่ที่มีความต้องการให้ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างนั้นยีงไม่เป็นที่สาธารณะ อบต.สะพือจึงไม่สามารถดำเนินการได่เช่นเดียวกับถนน การแก้ปัญหาคือ ประสานความร่วมมือกันในหลาย ๆ ฝ่าย เพื่อที่จะทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่

3. การประปา

         อบต. สะพือมีกิจการประปาเป็นของอบต.สะพือเอง สามารถให้บริการได้ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน คิดเป็น 100 เปอร์เซนต์ และมีน้ำใช้ตลอดปี ปัญหาคือ มีข้อร้องเรียนเรื่องน้ำประปาขุ่นบ่อยครั้ง สาเหตุเนื่องจากเป็นท่อประปาเก่าเกิดการตกตะกอนของน้ำ และไม่มีแหล่งน้ำดิบในการผลิตประปา
         (1) จำนวนครัวเรือนที่ใช้น้ำประปา 1,144 หลังคาเรือน

4. สาธารณสุข

         โรงเรียนพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสะพือ  จำนวน 1 แห่ง