องค์การบริหารส่วนตำบลสะพือ
 • อบต.สะพือ ขอเชิญชวน จัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการ หรือทุพพลภาพในพื้นที่หน่วยงาน
 • ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์
 • โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักเรียนและเยาวชน ประจำปี 2565
 • อบต.สะพือ จัดกิจกรมเข้าร่วมปฏิบัติธรรม และทำบุญ ในพิธีพระราชทานเพลิงศพพระครูภัทรสังฆกิจ อดีตเจ้าอาวาสวัดโพนไพร
 • อบต.สะพือ จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ วัดบูรพา ต.สะพือ
 • อบต.สะพือ จัดทำโครงการฝึกอบรม ทบทวน อปพร.อบต.สะพือ ณ หอประชุม รร.สะพือวิทยาคาร
 • โครงการหล่อเทียนและถวายเทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2566
 • โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2566
 • งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566
 • โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ตำบลสะพือ ประจำปีงบประมาณ 2566
 • -

  เอกสารประกาศภาษาอังกฤษ
   
   

  อำนาจหน้าที่
  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนปฏิบัติการประจำปี

  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รายไตรมาส
  • รายงานแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน
    
  • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 

  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี

                      
             ข่าวสาร อบต.สะพือ

  ข่าวสาร

  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง e-GP

  ไม่พบผลลัพธ์
  ไม่พบผลลัพธ์
  ไม่พบผลลัพธ์
  แสดง 1 ถึง 3 จาก 3 ผลลัพธ์
  แสดง 1 ถึง 20 จาก 290 ผลลัพธ์
 • จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมอบรมตามโครงการเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การเตรียมความพร้อมเพื่อการปิดบัญชี 2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระบบ(e-LAAS)เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ เพื่อจัดทำงบงานเงินรวมปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เมื่อ 21 ส.ค. 2023
 • แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
  ไม่พบผลลัพธ์
  ไม่พบผลลัพธ์

  กิจกรรม อบต.สะพือ

  ผลิตภัณฑ์ในตำบล

  ไม่พบผลลัพธ์

  บริการประชาชน

  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
   ไม่พบผลลัพธ์

  ปฏิทินงาน

  หนังสือ/วารสาร/เอกสาร อิเล็กทรอนิกส์

  คลังความรู้

  ลิงก์ที่น่าสนใจ


  TOP